Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021, pracoviská v Bratislave

Centrum biovied SAV vypisuje na akademický rok 2020/2021 viaceré miesta pre doktorandov denného štúdia. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.
V odbore Fyzika (program Biofyzika) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského vypisujeme dve témy. Viac informácií o podmienkach štúdia sa dozviete tu. Uzávierka prihlášok je 30.4.2020. Témy:

 1. Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora (školiteľka Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.)
 2. Regulácia ryanodínového receptora (RYR) z mozgu vo fyziologických a patofyziologických podmienkach (školiteľka Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.)

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského vypisujeme viacero tém. Viac informácií o podmienkach štúdia sa dozviete tu. Uzávierka prihlášok je 31.5.2020.

V odbore Biológia (program Fyziológia živočíchov)  vypisujeme témy:

 1. Vplyv neurogenézy na správanie (školiteľka Mgr. Ľubica Niederová, PhD.)
 2. Patofyziológia a liečba porúch mozgu súvisiacich so stresom a ožiarením (školiteľ RNDr. Eliyahu Dremencov, PhD.)
 3. Sledovanie vplyvu látok navodzujúcich celkovú anestéziu na excitabilitu buniek (školiteľka prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.)
 4. Farmakologická regulácia neuronálnej excitability – opioidy a antidepresanty (školiteľka prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.)
 5. Využitie fotodynamického prístupu pri diagnostike a terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány (školiteľ RNDr. Boris Bilčík, PhD.)

V  odbore Chémia (program Biochémia) a odbore Biológia (program Genetika) vypisujeme témy:

 1. Štúdium alternatívnej biosyntézy kardiolipínu (školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.)
 2. Implementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách (školiteľka Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.)
 3. Fosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistancia k antifungálnym látkam (školiteľ RNDr. Peter Griač, CSc.)
 4. Identifikácia genetických faktorov ovplyňujúcich produkciu kyseliny punikovej v kvasinkách Mgr. (školiteľ Roman Holič, PhD.)
 5. Úloha homeostázy neutrálnych lipidov v biogenéze lipidových partikúl (školiteľ RNDr. Ivan Hapala, CSc.)

V odbore Biológia (program Mikrobiológia) vypisujeme témy:

 1. Lipidové partikuly ako ochranné organely v eukaryotických bunkách (školiteľ RNDr. Ivan Hapala, CSc.)
 2. Identifikácia genetických faktorov ovplyňujúcich produkciu kyseliny punikovej v kvasinkách (školiteľ RNDr. Ivan Hapala, CSc.)

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v odbore Biochémia vypisujeme tri témy. Viac informácií o podmienkach štúdia sa dozviete tu. Uzávierka prihlášok je 15.6.2020. Témy:

 1. Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení (školiteľ prof. Ing. Albert Breier, DrSc.)
 2. Implementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách (školiteľka Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.)
 3. Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam (školiteľka Ing. Zdena Sulová, DrSc.)