Základné dokumenty

Štatút Centra biovied SAV

Volebný poriadok Akademickej obce Centra biovied SAV

Pracovný poriadok

 

Kolektívna zmluva