Ústavy

Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Predmetom činnosti ÚBGŽ SAV je základný a aplikovaný výskum v oblasti biologických a poľnohospodárskych vied zameraný na molekulárno-biologické, fyziologické, biochemické a genetické procesy prebiehajúce u živočíchov a mikroorganizmov. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na bunkovú biológiu membrán a ich úlohu v transformácii energie, na úlohu membránových antigénov v imunologických a reprodukčných procesoch, na neurobiologické a fyziologické mechanizmy kontroly správania živočíchov v normálnych a extrémnych podmienkach, ako aj na aplikáciu poznatkov o membránových procesoch v nanotechnológiách, biotechnológiách, poľnohospodárskych a medicínskych odboroch. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti ústav publikuje vo významných zahraničných časopisoch s vysokým impakt faktorom a zabezpečuje ich popularizáciu prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače a iných informačných prostriedkov.
Ústav udržuje v oblastiach svojej činnosti dlhoročné aktívne pracovné kontakty s viacerými poprednými zahraničnými pracoviskami (Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, ČR, Veľká Británia, Švédsko, USA, Japonsko).
ÚBGŽ SAV sa podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní 1. a 2. stupňa v spolupráci so 4 fakultami bratislavských univerzít (Prírodovedecká fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU). Pracovníci ústavu sa v rámci tejto spolupráce podieľajú na prednáškach, seminároch a laboratórnych cvičeniach, ako aj na vedení bakalárskych a diplomových prác. Ústav je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia pre doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch – 4.1.22 Biochémia a 4.2.10 Fyziológia živočíchov. Toto štúdium vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU.

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV sa zameriava na štúdium molekulárnych princípov, na ktorých sú založené fyziologické a patofyziologické javy pri regulácii srdcovej kontrakcie, pri šírení nervového vzruchu a pri reakcii neoplastických buniek na chemoterapiu. Spoločným menovateľom sú procesy riadené transportom iónov a látok cez bunkové membrány.
Cieľom nášho výskumu je porozumieť regulácii transportných systémov buniek na úrovni molekúl a vo vzťahu k architektúre a energetike bunky. Snažíme sa objasniť ich funkciu v zdravom organizme, ako aj pri neurodegeneratívnych a duševných poruchách, pri srdcových ochoreniach a pri viacliekovej rezistencii neoplastických buniek.
Ústav je akreditovanou externou vzdelávacou organizáciou pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v troch vedných odboroch – 4.2.10-fyziológia živočíchov, 4.1.22-biochémia a 4.1.12-biofyzika. Pracovníci ústavu vyučujú na viacerých fakultách Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity a vedú tu bakalárske a diplomové práce.
Pracovníci ústavu rozvíjajú širokú spoluprácu s vedeckovýskumnými pracoviskami doma a v zahraničí. V rámci grantových schém vstupujú do domácich, alebo medzinárodných výskumných konzorcií. Príkladom týchto aktivít v minulosti sú medzinárodné projekty EUGeneHeart, CONTICA a CavNET a účasť v Centre excelentnosti Biomembrány v rámci programu VVCE Agentúry pre podporu výskumu a vývoja.